| ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE MIASTA I GMINY DROBIN

Referat Planowania, Inwestycji i Zamówień Publicznych
Kierownik Piotr Jarzębowski
p.jarzebowski@drobin.pl
Sekretariat, I piętro
tel. 242601441 wew. 104

 


Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu Miasta Drobina w rejonie ulic: Płońskiej, Przyszłość i Ogrodowej

mpzp Drobin_fotowoltaika_tekst

mpzp_Drobin_fotowoltaika_zal_2

https://drobin.pl/wp-content/uploads/2021/11/mpzp_Drobin_fotowoltaika_georeferenced.tif

Dokumentacja Prac Planistycznych 

ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DROBIN PRZYJĘTYCH UCHWAŁĄ  NR XXXVIII/309/2021

RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE Z DNIA 8 LISTOPADA 2021 R.

uchwała_zm_Studium Drobin

zm_Studium_Drobin_zal_1_tekst

https://drobin.pl/wp-content/uploads/2021/11/kier_ark_1.tif

https://drobin.pl/wp-content/uploads/2021/11/kier_ark_2.tif

https://drobin.pl/wp-content/uploads/2021/11/uwar_ark_1.tif

https://drobin.pl/wp-content/uploads/2021/11/uwar_ark_2.tif

 

 

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Kuchary Kryski oraz prognoza oddziaływania na środowisko

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 219/1 219/2 426/19 429/1 i 431/1 w Drobinie.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzenego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego – obowiązujące do dnia 28 września 2018 r

Projekty planów zagospodarowania i studium dla Miasta i Gminy Drobin

Projekty, plany zagospodarowania przestrzennego dla gmin sąsiednich

Studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-dla-gmin-sasiednich

Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego 

 

DRUKI DO POBRANIA

WNIOSEK o wydanie decyzji o: warunkach zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego