ROLNICTWO NA TERENIE GMINY DROBINKomunikat  WIORiN w W-wie CHROŃ PSZCZOŁY I INNE OWADY ZAPYLAJĄCE


Okresowe oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi produkowanej przez Stacje uzdatniania wody, zlokalizowane na terenie gminy Drobin:


Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii – ubój na terenie gospodarstwa – Informacja PLW


Komunikat  o zagrożeniu upraw roślin – plantacjom  kukurydzy zagraża fuzarioza kolb kukurydzy i szkodnik ploniarka zbożówka

Komunikat o zagrożeniu upraw Fuzarioza kolb kukurydzxy

Komunikat o zagrożeniu upraw roślin Ploniarka zbożówka


KOMUNIKAT Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie CHROŃ PSZCZOŁY I INNE OWADY ZAPYLAJĄCE

https://drobin.pl/chron-pszczoly-i-inne-owady-zapylajace/

 

 

ARIMR przypomina posiadaczom owiec, kóz świń o obowiązku dokonania nie później niż do 31 grudnia spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada. Ustalona podczas spisu liczbę oznakowanych świń należy przekazać w terminie 7 dni do ARIMR. Natomiast ustaloną podczas spisu liczbę owiec/kóz należy odnotować w księdze rejestracji.
Formularz spisowy dostępny jest w biurach ARIMR oraz na stronie internetowej Agencji.

ARiMR.docx

 


Instytucje współpracujące z rolnictwem

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
00 – 175 Warszawa ul. Al. Jana Pawła II nr 70,
Strona internetowa www.arimr.gov.pl bezpłatna infolinia 0 800 38 00 84

Ważniejsze telefony

Departament Płatności Bezpośrednich
(022) 318-49-90

Departament Pomocy Krajowej
(022) 318-48-50

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
(022) 318-47-00

Departament Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt
(022) 595-07-50

Departament Ewidencji Gospodarstw
(022) 318-45-60

Departament Kontroli na Miejscu
(022) 318-45-01

Departament Wsparcia SAPARD i Funduszy Strukturalnych
(022) 318-47-70

Biuro Autoryzacji Płatności
(022) 318-46-05

Biuro Koordynacji Oddziałów Regionalnych
(022) 595-06 -00

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Oddział Terenowy w Płocku

09-400 Płock ul. Bielska 57A
( 024) 269-65-78

Agencja Rynku Rolnego
00-400 Warszawa ul. Nowy Świat 6/12
Strona internetowa www.arr.gov.pl

Ważne telefony

Biura;

Informacji – (022) 661-79-61,

Kontroli Technicznych – (022) 661-77-76,

Koordynacji – (022) 661-72-29,

Kwotowania Produkcji Mleka – (022) 661-77-19,

Mleka – (022) 661-79-79,

Produktów Roślinnych – (022) 661-78-10,

Produktów zwierzęcych i Biopaliw – (022) 661-71-09,

Brak terenowego Oddziału Agencji Rynku Rolnego w Płocku

 

 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
Oddział w Płocku

ul. Zglenickiego 42D 09-411 Biała
tel / fax (024) 262-99-30, tel. (024) 262-97-72
www.modr.mazowsze.pl

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego informuje, iż od 1 lutego bieżącego roku pakiet usług świadczonych odpłatnie przez Ośrodek został znacznie rozszerzony.

Do usług płatnych w roku bieżącym dla rolników należy między innymi:

 • wypełnianie wniosków o płatności obszarowe,
 • sporządzanie planów przedsięwzięć,
 • wypełnianie wniosków w ramach pozyskiwania przez rolników środków finansowych z PROW 2007 – 2013.

Do usług nieodpłatnych dla rolników należy między innymi:

 • doradztwo indywidualne,
 • doradztwo grupowe,
 • szkolenia dla rolników.

Pracownik Oddziału w Płocku – Teresa Kalinowska przyjmuje rolników codziennie oprócz sobót w godzinach od 800- 1000 w budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie ul. Rynek 1.

NIEODPŁATNY ODBIÓR PADŁYCH ZWIERZĄT GOSPODARSKICH ZTERENU MIASTA I GMINY DROBIN

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „Hetman” Sp. z o.o. z siedzibą Florianów 24 99-311 Bedlno

Zgłoszenie telefoniczne : Zakład Utylizacji w Olszówce Gm. Golub – Dobrzyń

Numery telefonów:

(024) 282 – 16 – 53 wew. 103,
0 604-428-238,
0 608-619-005.

Warunkiem niezbędnym do odbioru padłych zwierząt jest konieczność posiadania szczegółowych danych dotyczących padłego zwierzęcia, w szczególności wieku, nr kolczyka, oraz w przypadku trzody chlewnej dodatkowo nr stada.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii
dla posiadaczy bydła, owiec, świń i innych zwierząt parzystokopytnych

Informacja opracowana przez Głównego Lekarza weterynarii z dnia 08.08 2007r w związku z wystąpieniem przypadków pryszczycy w Wielkiej Brytanii dla posiadaczy bydła, owiec, kóz, świń lub innych zwierząt parzystokopytnych.

W przypadku zaobserwowania:

 • zmiany w zachowaniu zwierząt (osowienie, brak apetytu),
 • gorączki,
 • objawów takich jak ślinienie lub kulawizna,
 • obecność pęcherzy w jamie ustnej, na nozdrzach lub śluzawicy, tarczy ryjowej, na koronce racic lub w szparze międzyracicznej, na skórze wymienia lub strzykach,

należy jak najszybciej poinformować o tym lekarza weterynarii
W celu zapobiegania przeniesienia wirusa pryszczycy do gospodarstw w Polsce należy:

ograniczyć możliwość wchodzenia na teren gospodarstwa (szczególnie do budynków gospodarskich)osób postronnych, oraz wjazdu na teren gospodarstwa pojazdów, które były w ostatnim czasie wykorzystane do poruszania się po terenie Wielkiej Brytanii.
Pryszczyca jest znaną chorobą i bardzo zaraźliwą, przenosi się przez kontakt bezpośredni pomiędzy zwierzętami, za pośrednictwem mięsa i produktów mięsnych, mleka i jego przetworów, skór wełny karmy dla zwierząt. Wirus może być także przenoszony przez człowieka, sprzęt gospodarski, zwierzęta domowe i dzikie ptaki, środki transportu, odzież.

Komunikat
Powiatowego Lekarza Weterynarii w Płocku

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku informuje, że w dniu 2007.08.06 weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. Nr 132, póz. 919), które wprowadza następujące zasady dotyczące uboju zwierząt na terenie gospodarstwa w celu pozyskiwania mięsa z przeznaczeniem na użytek własny:

 

  1. ubijane mogą być wyłącznie zwierzęta:

 

   • zdrowe.
   • które nie pochodzą z gospodarstwa lub obszaru podlegającego nakazom lub zakazom wydanym na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, ze względu na wystąpienie lub podejrzenie wystąpienia jednej z chorób zakaźnych.
   • po upływie okresu karencji określonego dla użytego produktu leczniczego weterynaryjnego, jeżeli przed poddaniem ubojowi zwierzęta były leczone tymi produktami.

 

  1. uboju zwierząt mogą dokonywać osoby, które:

 

   • ukończyły 18 lat;
   • posiadają wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe;
   • odbyły szkolenie teoretyczne oraz trzymiesięczną praktykę na stanowisku ubojowym, pod stałym nadzorem osoby posiadającej udokumentowany 3-letni staż pracy na stanowisku ubojowym.
   • kwalifikacje osoby dokonującej uboju muszą być potwierdzone stosownym dokumentem,

 

  1. Posiadacz zwierzęcia cieląt do 6 miesiąca życia, owiec i kóz co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem na terenie gospodarstwa uboju przekazuje Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii powiadomienie o zamiarze dokonania takiego uboju, które zawiera informację o zamiarze przeprowadzenia uboju zawierające:

 

   • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza zwierzęcia.
   • gatunek i liczbę zwierząt poddawanych ubojowi.
   • numer identyfikacyjny zwierzęcia, jeżeli z przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wynika obowiązek oznakowania zwierzęcia.
   • miejsce i termin uboju:
   • oświadczenie o zagospodarowaniu na własny koszt materiału szczególnego ryzyka – SRM w przypadku uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec i kóz. Wykaz materiału szczególnego ryzyka podano w załączonej tabeli dla poszczególnych gatunków zwierząt, w zależności od ich wieku.

 

SRM Cielęta Owce Kozy
  do 6 miesięcy do 12 miesięcy od 12 miesięcy
Czaszka łącznie z mózgiem i gałkami ocznymi SRM
migdałki SRM SRM
Jelita od dwunastnicy do odbytnicy SRM
Jelito biodrowe (kręte) SRM SRM
Śledziona SRM SRM
Krezka SRM
Rdzeń kręgowy SRM
Stałe odpady powstające przy uboju i obróbce poubojowe mające kontakt z SRM SRM SRM SRM

 

Stałe odpady powstające przy uboju i obróbce poubojowej mające kontakt z SRM SRM.

Informacje o zgłoszeniu mięsa do badania poubojowego, zgodnie z załączonym wzorem.

 

  1. W przypadku uboju świń należy co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem na terenie gospodarstwa uboju poinformować urzędowego lekarza weterynarii, wyznaczonego do przeprowadzania tych badań w terenowym Obwodzie Urzędowego Badania Zwierząt Rzeźnych i Mięsa o zamiarze dokonania takiego uboju..(Obwody badania posiadają swe siedziby w lecznicach weterynaryjnych dla zwierząt).

Informacja taka zawiera

  1. :

 

   • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz. adres posiadacza zwierzęcia;
   • liczbę zwierząt poddawanych ubojowi:
   • numer identyfikacyjny zwierzęcia;
   • miejsce i termin uboju;
   • zgłoszenie tuszy przeznaczonej na użytek własny do badania poubojowego, jeżeli posiadacz zwierzęcia wystąpił o przeprowadzenie tego badania.
   • urzędowy lekarz weterynarii przekazuje powiatowemu lekarzowi weterynarii informacje o przeprowadzonych na terenie gospodarstw ubojach świń w celu produkcji mięsa,

 

  1. Mięso cieląt, owiec. kóz. świń i nutrii poddanych ubojowi na terenie gospodarstwa oraz mięso dzików odstrzelonych poddaje się, na koszt posiadacza tego mięsa, badaniu:

 

   • na wiośnie, dotyczy to mięsa świń, nutrii i dzików.
   • badaniu poubojowemu tuszy zwierzęcia wraz z narządami.

Mięso zbadane na obecność włośni metodą badania trichinoskopowego, przed spożyciem powinno

  1. :

 

   • zostać poddane obróbce cieplnej zapewniającej podgrzanie mięsa do temperatury wewnętrznej wynoszącej co najmniej 71 CC;
   • nie powinno być wykorzystywane do przygotowania potraw na grillu lub w kuchence mikrofalowej.

 

  1. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego badania poubojowego mięso zostało uznane za niezdatne do spożycia przez ludzi, urzędowy lekarz weterynarii, wydając decyzje w sprawie uznania mięsa za niezdatne do spożycia przez ludzi i określa w niej sposób postępowania z tym mięsem.

 

  1. Urzędowy lekarz weterynarii wystawia zaświadczenie o przeprowadzeniu badania mięsa na wiośnie, które zawiera:

 

   • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres posiadacza mięsa;
   • miejsce i termin uboju:
   • datę przeprowadzenia badania:
   • wynik badania.

 

  1. Urzędowy lekarz weterynarii wystawia zaświadczenie o przeprowadzeniu badania poubojowego mięsa , które zawiera analogiczne dane jak wyżej wymienione.

 

 1. Jeśli w wyniku przeprowadzonego badania poubojowego stwierdzono, że cała sztuka jest zdatna do spożycia,urzędowy lekarz weterynarii znakuje mięso stosownymi pieczęciami, w tym pieczątką prostokątną z napisem: „Mięso do własnego użytku”. W przypadku mięsa niezdatnego do spożycia, znakuje mięso pieczątką w kształcie trójkąta równobocznego.

 

MAREK SANKIEWICZ
w zastępstwie p.o. PLW
w Płocku