| Przepisy prawne

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)
z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych
oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

 

WZÓR OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO*

WZÓR UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO*

WZÓR – Sprawozdanie.docx

 

  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

POBIERZ DOKUMENT

  • Uproszczone wzory oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego

POBIERZ DOKUMENT  PDF

Zał. nr 1 Oferta

Zał. nr 2 Sprawozdanie

 

Pokaż Uchwała Nr 14/II/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawieokreślenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Uchwała Nr 258/XLVIII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów uchwał w zakresie dotyczącym działalności statutowej tych organizacji.

Uchwała Nr 144/XX/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 8 listopada 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr 258/XLVIII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów uchwał w zakresie dotyczącym działalności statutowej tych organizacji.

Uchwała Nr 145/XX/2012 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.