Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

1. Zezwolenie wydawane jest na wniosek ( druk do pobrania) właściciela lub posiadacza nieruchomości posiadających tytuł prawny do nieruchomości na której rosną drzewa lub krzewy.

2. W przypadku współwłasności – współwłaściciele składają jeden wniosek.

Zgłoszenie zamiaru usuniecia drzewa formularz

 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów ( druk do pobrania)

 

USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW  OD 17 CZERWCA 2017 R.

Bez zezwolenia usuwa się :

1. Krzewy rosnące w skupisku do 25 m2

2. Krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniąca funkcje ozdobne, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej,  na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni

3. Drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

80 cm – dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego;

65 cm – dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego;

50 cm –  dla pozostałych gatunków.

4. Drzewa lub krzewy, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzaniem działalności gospodarczej ***

5. Drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego

6. Drzewa lub krzewy na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września  1991 r. o lasach

7. Drzewa lub krzewy owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni

8. Drzewa i krzewy stanowiące złomy i wywroty usuwane przez :

-jednostki ochrony przeciwpożarowej, zarządców dróg, gminne i powiatowe jednostki oczyszczania

– inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcia drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot

 

Składanie wniosków o wycinkę drzew i krzewów obowiązuje:

  – posiadaczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,

  – przedsiębiorców,

  – użytkowników wieczystych,

  – osoby prawne w tym, parafie, jednostki samorządu terytorialnego.

 

***

UWAGA !!!

Osoby fizyczne  mają obowiązek  informowania  Burmistrza Miasta i Gminy Drobin  o zamiarze wycinki drzew  poprzez  złożenie  stosownego zgłoszenia.

Wycinkę drzew  należy zgłosić jeżeli obwód pnia na wysokości 5 cm wynosi powyżej :

80 cm – dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego;

65 cm – dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego;

50 cm –  dla pozostałych gatunków.

 

 Nie dotyczy to drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni publicznej.

Zgłoszenie  musi zawierać :

– imię i nazwisko,

– oznaczenie nieruchomości (np. numer działki i obrębu), z której drzewo ma być usunięte,

– rysunek albo mapę określającą usytuowanie drzewa (mapa może być wykonana odręcznie, jednak powinna umożliwiać  zlokalizowanie drzewa na danym terenie). 

 

Zgłoszenia może dokonać jedynie właściciel nieruchomości.

W przypadku współwłasności niezbędne jest uzyskanie zgody wszystkich współwłaścicieli lub pełnomocnictwa do występowania w ich imieniu. 

 

Po otrzymaniu zgłoszenia urzędnik w ciągu 21 dni  dokona oględzin. Następnie w ciągu 14 dni organ ma możliwość wydania sprzeciwu.  

Usunięcie drzewa bez zgłoszenia lub wbrew wydanemu sprzeciwowi traktowane jest jako wycinka bez zezwolenia i grożą za to kary pieniężne.

Jeżeli organ nie wniesie sprzeciwu  to usunięcie drzewa powinno nastąpić przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin.

W przypadku nie usunięcia drzewa w tym terminie należy dokonać ponownego zgłoszenia.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin  wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta ma związek z prowadzaniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na nieruchomości na której rosło drzewo organ nakłada na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za usuniecie drzewa


INFORMACJA

DOTYCZĄCA WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW W CELU UTRZYMNIA SPRAWNOŚCI LINII ENERGETYCZNYCH PRZEZ ENERGA OPERATOR S.A.

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PROBLEMÓW MIEDZY WYKONAWCAMI WYCINEK A WŁAŚCICIELAMI NIERUCHOMOŚCI W TRAKCIE WYCINANIA DRZEW I KRZEWÓW WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY DROBIN POWINNI KONTAKTOWAĆ SIĘ Z :

PANEMMARIUSZEM  GONTARKIEM  – DYREKTOREM REJONU DYSTRYBUCJI PŁOCK

 PŁOCK,  UL. WYSZOGRODZKA 106

TEL. 24 368 81 03              e-mail:     mariusz.gontarek@energa.pl