Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: PGR Krajkowo, Psary i PGR Nagórki Dobrskie wraz z prognozami oddziaływania na środowisko 

POKAŻ 

Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 21 maja 2024 r.

 

Wyniki wyborów Burmistrza i  do Rady

Pokaż Wyniki wyborów na Burmistrza

Pokaż Wyniki wyborów do Rady

Pobierz Uchwały dotyczące I Sesji Rady Miejskiej w Drobinie w dniu 7 maja 

DYŻURY URZĘDNIKA WYBORCZEGO W GMINIE DROBIN

 

OGŁOSZENIE

Zgodnie z zapisami art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 1996 r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn.zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych. W związku z powyższym apelujemy do właścicieli nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków, aby zrobili to niezwłocznie w Urzędzie Miasta i Gminy   w Drobinie, pokój nr 8 (parter).

Jednocześnie przypomina się, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są w razie kontroli do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Mając na uwadze dobro naszego lokalnego środowiska poprzez zminimalizowanie ryzyka zanieczyszczenia sanitarno-epidemiologicznego jak również w związku z zaostrzającymi się przepisami krajowymi oraz unijnymi w zakresie ochrony środowiska, na terenie naszej gminy rozpoczął  się cykl kontrolny w tym przedmiocie.

Kontrole polegają na przedłożeniu przez właściciela nieruchomości do Urzędu Miasta i Gminy Drobin, pok. nr 8 (parter) zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Podczas kontroli w terenie właściciel zobowiązany jest do przedłożenia powyższych dokumentów w czasie kontroli. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba. Zgodnie z zapisem Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Drobin (Uchwała Nr XIII/138/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2019 roku)

wywóz nieczystości ciekłych musi następować w sposób systematyczny, z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.

Niedopuszczalne jest, by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne. Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm. ), kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny.

Komunikat Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego

INFORMACJA DOTYCZĄCA DODATKU OSŁONOWEGO 

Punkty, listy jednostek oraz informacja o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnej mediacji na 2024 rok

Pokaż Informacja o zasadach i zakresie 

Pokaż Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

Pokaż Lista jednostek 

Termin, miejsce, godzina oraz przewodniczący  zebrania wiejskiego mieszkańców

w wyborach jednostek pomocniczych oraz przewodniczących zarządu osiedli

i członków Zarządu Osiedli Miasta i Gminy Drobin

⇒POKAŻ⇐

Działalności kół gospodyń wiejskich na terenie powiatu płockiego

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją powstałą w ramach Operacji pn. „Działalności kół gospodyń wiejskich na terenie powiatu płockiego”.

Realizacja miała na celu prezentację wspaniałych społeczniczek, które na co dzień przyczyniają się do rozwoju powiatu płockiego.

Publikacja o działalności Kół Gospodyń Wiejskich na terenie Powiatu Płockiego Pokaż

Projekty Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębów Niemczewo, Psary, Mokrzk i dla zachodniej części Kuchary Kryski do pobrania i zapoznania się, znajdują się pod linkem : https://umgdrobin.bip.org.pl/id/581 pod ogłoszeniem o wyłożeniu.

 

Informację o projektach do pobrania i zapoznania się udostępniono w dniu 5 grudnia 2023 r.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: Niemczewo, Psary, Mokrzk i dla zachodniej części obrębu Kuchary Kryski, zostało opublikowane w dniu 28 listopada 2023 r.

Komunikat w sprawie nieprzydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Łęg Probostwo, dla miejscowości: Łęg Probostwo, Łęg Kościelny, Mogielnica, Siemienie, Kowalewo, Mlice – Kostery, Mokrzk oraz Brelki.

Komunikat w sprawie przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Łęg Probostwo. 

Obwieszczenie dot. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa, opublikowano w dniu 13.07.2023

PROW na lata 2014-2020

Logo Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie
Logo SIM-NET Usługa szybkiego internetu
Logo Spółki Inwestycyjno Mieszkaniowej w Drobinie
Logo Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Drobinie
Logo Powiatu Płockiego
Herb Województwa Mazowieckiego

AKTUALNE WIADOMOŚCI Z MIASTA I GMINY DROBIN

Stare zdjęcie zamku w Drobinie

HISTORIA NASZEGO MIASTA

Pierwszą wzmiankę o Drobinie spotykamy w „Historii Polski” samego Jana Długosza. Pochodzi ona z 1172 r. Wtedy to kasztelan wiski, Bolesta Jastrzębiec, po przegraniu procesu z biskupem płockim Wernerem Rochem o jedną ze wsi – Karsko, „najechał go z grupą zbrojną w tej wsi i tu zamordował.” Mordercą był niejaki Bieniarz, brat kasztelana. Od tego czasu wieś Karsko nazwano…

ZOBACZ WIĘCEJ
Plan Miasta Drobin
Herb Drobina - baszta kamienna srebrna w czerwonym polu z jednym oknem i szczytem czarnym. Kształt tarczy herbowej – tarcza o dolnej krawędzi zaokrąglonej

HERB DROBINA

Herbem Miasta Drobin jest baszta kamienna srebrna w czerwonym polu z jednym oknem i szczytem czarnym. Kształt tarczy herbowej – tarcza o  dolnej krawędzi zaokrąglonej.

POZNAJ NASZ SAMORZĄD

Adam Kłosiński

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie

Krzysztof Wielec

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin

Piotr Jarzębowski

Sekretarz Miasta i Gminy Drobin

Renata Łukaszewska

Skarbnik Miasta i Gminy Drobin

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Prowadzenie sekretariatu Burmistrza, przyjmowanie, wysyłanie i rozdział korespondencji oraz przesyłek, prowadzenie…

Zobacz więcej

Referat Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Prowadzenie spraw ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta i Gminy, między innymi: współdziałanie z…

Zobacz więcej

Referat Oświaty

Sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i placówek prowadzonych przez Miasto i Gminę Drobin, prowadzenie spraw…

Zobacz więcej

Referat Planowania, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Prowadzenie spraw zamówień publicznych gminy pod względem procedury określonej…

Zobacz więcej

Referat Planowania i Finansów

Opracowywanie projektu uchwały budżetowej gminy, sporządzanie informacji o przebiegu…

 Zobacz więcej

______________________________________________

Klauzula informacyjna RODO

Zobacz więcej

DROBIN - MIASTO OD 1511

W roku 1511 osada Drobin oficjalnie stała się miastem uzyskując prawa miejskie.

Program Regionalny
Logo Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Logo Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Logo i przekierowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu w Drobinie
Logo Związku Gmin Regionu Płockiego
Logo i przekierowanie na strone Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku
Logo i przekierowanie na strone Portalu Mapowego wrotamazowsza.pl
Odnośnik do Rejestr Działalności Regulowanej